Opgemaakt te Boxmeer, 1 januari 2020

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Fox Organizing en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door de Fox Organizing is ingestemd. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Fox Organizing in een contractuele relatie staat of komt te staan.
 3. Fox Organizing is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen inzicht, gebruik te maken van (diensten of producten van) derden. Ook in die situaties gelden deze algemene voorwaarden.

2. Offertes en overeenkomsten

 1. Het intakegesprek is kosteloos. Na dit gesprek wordt een vrijblijvende offerte gedaan welke vervalt na 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij Fox Organizing beschikbare informatie en omvat een omschrijving van de te verrichten diensten.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door Fox Organizing is ontvangen en geaccepteerd.
 4. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is geschied.
 5. Fox Organizing heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij zich ten alle tijden maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij gebruik maken van bijscholing en/of intervisie.
 6. Afspraken en/of trainingen kunnen door Fox Organizing worden geannuleerd in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere omstandigheden die de professional organizer verhinderen de opdracht uit te voeren. Annulering door Fox Organizing geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 7. g. Fox Organizing kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 8. Genoemde tijden en termijnen gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeel opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3. Gegevens verstrekken door opdrachtgever

De opdrachtgever dient volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Fox Organizing al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in, dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

4. Privacy

 1. Alle informatie die van klanten wordt verkregen wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en zonder toestemming van de klant niet met derden gedeeld. Fox Organizing is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Fox Organizing zich het recht relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
 3. Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Fox Organizing gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, kan Fox Organizing niet gehouden worden aan het betalen van een schadevergoeding, hierdoor ontstaan.

5. Tarieven

 1. De geldende tarieven en reiskosten, zijn beschikbaar op de site van Fox Organizing.
 2. Tariefswijzigingen worden minimaal twee maanden vooraf aangekondigd op de website.
 3. Korte verslaglegging, kort overleg telefonisch, via whatsapp/sms of per mail is inbegrepen. Wanneer er meer tijd nodig is voor verslaglegging dan wordt er een afspraak gemaakt tegen het daarvoor geldende tarief.
 4. Verslaglegging met betrekking tot PGB zorg wordt gedeclareerd.

6. Betalingsvoorwaarden

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie op de aangegeven bankrekening vermeld op de factuur.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een nieuwe afspraak niet van start gaan tot openstaande facturen zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Natalie Vossenberg van Fox Organizing haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

7. Aansprakelijkheid

 1. Fox Organizing is nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Fox Organizing. De opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Fox Organizing heeft gemeld.
 3. Elke aansprakelijkheid van Fox Organizing voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

8. Duur en beëindiging overeenkomst

 1. Een overeenkomst voor een organizings- of coachingstraject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.
 2. Fox Organizing heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
 3. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen is en deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

9. Verzetten/annuleren van afspraken

 1. Fox Organizing behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 2. Fox Organizing behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor haar op het gebied van organizing, coaching en persoonlijke groei.
 3. De opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Fox Organizing gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen.

10. Klachtenprocedure

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Fox Organizing. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fox Organizing in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Fox Organizing de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Fox Organizing slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van de algemene voorwaarden.

.